Çalışan Hakları ve Güvenliği Birimi
ÇALIŞAN HAKLARI VE GÜVENLİĞİ BİRİMİ 

Sağlıklı ve güveli bir ortamda çalışmak bir insanlık hakkıdır. Bu hak yaşama hakkı, sınırları içinde bulunmaktadır.

Fiziksel ya da sözlü şiddete maruz bırakılmadan ya da tehdit almadan görevini sürdürme hakkı vardır.

Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün çalışan güvenliğinin sağlanmasını konu alan 2012/23 sayılı genelgesine istinaden, Hastanemiz Sağlık çalışanlarının sağlık hizmetlerini sunum sürecinde muhtemel risklerin en aza indirilmesini, çalışan güvenliğinin ve motivasyonun en üst düzeyde tutulmasını ve çalışan farkındalığının artırılmasını hedefleyen kişinin fiziksel ve psikolojik açıdan zarar görmesiyle sonuçlanan muhtemel sözlü veya fiili hareketler olarak tanımlanan şiddet olaylarının önlenmesi amacıyla; Çalışan Hakları ve Güvenliği birimi Hastanemiz bünyesinde kurulmuştur.      

Çalışan Hakları ve Güvenliği Birimi;       

·         Talep ve şikayetleri kabul eder.

·         Başvuruları değerlendirerek raporlar Gerekli düzenleyici /önleyici faaliyetlerin başlatılmasını sağlayarak talep sahiplerine geri bildirimde bulunur.

·         Şiddet olaylarını İl Sağlık Müdürlüğü Hukuk Birimine adli mercilere intikal ettirilmek üzere bildirir.

·         Çalışan haklan ve güvenliğine yönelik uygulamaları yakından takip eder.

·         Aylık olarak başhekime rapor sunar.

·         Şiddete ramak kala sürecinde kullanılmak üzere hafta içi kurulan güvenlik destek hattı (1110), hafta sonu 1339-1998 no lu Güvenlik destek hattının aranması durumunda güvenlik görevlileri önlem amaçlı olay yerine intikal etmelidir.

·         Alınan önlem başarılı olamayıp yine de şiddet olayı gerçekleşmişse derhal Beyaz Kod süreci başlatılmalıdır.

Şiddete Maruz Kalındığında Bildirim Nasıl Yapılmalı;

·         Şiddete maruz kalan sağlık çalışanı tarafından aşağıdaki üç adım sırası ile uygulanır;

·         Hastanemiz bünyesinde oluşturulan Beyaz Kod ekibine, 1111 dâhili telefonu tuşlayarak ulaşılabilir ve Beyaz Kod ile ilgili süreci başlatmış olursunuz.

·         Sağlık Bakanlığı bünyesinde oluşturulan ve 24 saat kesintisiz hizmet veren “113” no’lu Beyaz Kod danışma hattı aranarak veya internet üzerinden www.beyaz kod.saglik.gov.tr adresinden bildirim formu 1 ve 2 doldurularak bakanlığa olay hakkında bilgi verilir.

·         Çalışana yönelik herhangi bir şiddet olayı mesai saatleri içerisinde gerçekleşti ise, Beyaz kod ekibine mesai saatleri dışında ise nöbetçi ekibe bilgi verilir. Yönetici ve Çalışan Hakları ve Güvenliği Birimi eş zamanlı olarak durumu sağlık çalışanının şikâyetinin olup olmadığına bakılmaksızın Sağlık Bakanlığına adli mercilere ve kurumun hukuk birimine intikal ettirilir.

Hizmetten Çekilme; Şiddete uğrayan sağlık çalışanı, sağlık hizmeti sunumu esnasında şiddete uğraması halinde, acil verilmesi gereken hizmetler hariç olmak üzere hizmetten çekilme talebinde bulunabilir.  Hizmetten çekilme talebi kurum tarafından belirlenen beyaz kod' dan sorumlu yöneticiye sözlü veya yazılı olarak bildirilir.

Bildirim üzerine; yetkili Yönetici olayı derhal değerlendirerek hizmetten çekilme talebinin uygun olup olmadığına karar verir. Yetkili yönetici, hizmetten çekilme talebini uygun bulduğu takdirde hastanın sağlık hizmeti almasına ve tedavisinin devamına yönelik tedbirleri güvenlik tedbirleriyle birlikte alacaktır. Bu kapsamda ilgili hastanın sağlık hizmetini devam ettirecek yeni sağlık çalışanını belirleyecek, kurum içerisinde bunun mümkün olmaması halinde hastanın hizmet alabileceği başka bir sağlık kurumuna sevkini ve hizmet alımını sağlayacaktır. Bu süreç sırasında hastanın tedavisinin aksatılmamasına itina edilecektir.

Çalışanlara Sağlanan Hukuki Yardımlar; Şiddet olayları için Bakanlık hukuk birimleri, işlenen suçtan mağdur olan Bakanlık personeline veya vefatı halinde kanuni mirasçılarına bir avukatın hukuki yardımını isteyip istemediğini soracak ve talep etmeleri halinde Bakanlık avukatlarınca ilgili personele 28.04.2012 tarihli ve 28277 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan “Sağlık Bakanlığı Personeline Karşı İşlenen Suçlar Nedeniyle Yapılacak Hukuki Yardımın Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” çerçevesinde hukuki yardım yapılacaktır.11 Kasım 2011 tarihinde yürürlüğe giren 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin “Hukukî Yardım” başlıklı 54’üncü maddesi “Bakanlık ve bağlı kuruluşlarında; sağlık hizmeti sunumu sırasında veya bu görevlerden dolayı personele karşı işlenen suçlar sebebiyle ceza hukuku kapsamında yürütülmekte olan işlemler ve davalarda personelin talebi üzerine Bakanlık ve bağlı kuruluşlarınca hukukî yardım yapılır. (Ek cümle: 4/7/2012-6354/ 18 Md.) Bakanlık ve bağlı kuruluşları merkez ve taşra teşkilatı ile döner sermaye teşkilatı kadrolarında bulunan hukuk birimi amirleri, hukuk müşavirleri ve avukatlar, ayrıca vekâletname ibraz etmeksizin ilgili personeli vekil sıfatı ile temsil eder. Bu yardımın usûl ve esasları Bakanlıkça belirlenir.” hükmü ile sağlık çalışanlarına hukuki yardım verilmesi konusunda kanuni bir düzenleme yapılmıştır.

Bu maddeye dayanılarak Bakanlık ve bağlı kuruluşlarınca yapılacak hukuki yardıma ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla "Sağlık Bakanlığı Personeline Karşı İşlenen Suçlar Nedeniyle Yapılacak Hukuki Yardım Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik" 28/04/2012 tarihinde Resmî Gazete ’de yayınlamıştır. Bakanlığımızın tüm sağlık çalışanları şiddete maruz kaldıkları durumlarda, bu düzenlemeler doğrultusunda, Bakanlığımız avukatları tarafından gerekli hukuki yardımı alabilmektedir.

Duruşmaya katılacak olan mağdur çalışan ve şahitlik yapacak olan çalışan idari izinli sayılacak, Mahkemeye ulaşım konusunda idare tarafından kolaylık sağlanacaktır. Çalışan hakları güvenliğinden sorumlu idari amire bilgi vererek idari izinli sayılacaktır.                                   

Duruşmaya gidecek olan sağlık çalışanları mümkün olması halinde hastane aracı ile götürülmelidir.

Psikososyal destek kapsamında, şiddete maruz kalan personelin duruşmaya hastane idaresinin belirleyeceği bir idareci ile gitmesi sağlanmalıdır.

Kurumlarımızda; Şiddet gören sağlık çalışanı hizmetten çekilebilir. Tedaviniz aksayabilir. Şiddet uygulayanlar adli makamlarca, mutlaka yargılanacak ve cezalandırılacaktır.  

Bu kapsamda yapmış olduğunuz başvuru neticesinde;

1.     Kurumunuzda/biriminizde görevlendirilen birim/personel en kısa sürede sizinle irtibata geçecektir.

2.     Söz konusu birim/personel başvurunuza ilişkin olarak aşağıdaki bilgi ve belgeleri temin ederek beyaz kod sistemine kaydedecek ve asıllarını İl Beyaz Kod koordinatörlüğüne intikal ettirecektir.

a.     Olay tutanağı; Şiddet olayı sonrasında tutulan ve hadiseyi izah eden tutanaktır. Şiddete maruz kalan çalışan, adli süreçlerde kanıt teşkil etmesi açısından olaya tanık olan diğer personel ile birlikte, olayı anlatan ve belgeleyen bir tutanak düzenlemelidir. Tutanakta, tarih ve saat bilgileri ile failin kimlik bilgilerine (eğer bilinmiyorsa açık eşkâline), olayın gelişim seyrine ve mağdur çalışana yönelik saldırının ayrıntılarına yer vermesinin yanı sıra mutlaka olaya tanık olan personelin adları ve imzaları, ayrıca tutanağın düzenlendiği tarih de yer almalıdır. Tutanak el yazısı ile düzenlenebilir, ancak okunaklı olması gerekir.

b.    Hukukî yardım talep formu; bu form beyaz kod kapsamında hukukî yardım talep edip etmediğinizi belirtir. Görevli birim/personel tarafından hazırlanarak size imzalatılır. Hukukî yardım talep etmeniz halinde, söz konusu başvurunuz beyaz kod kapsamında ise, ceza yargılaması aşamasında Bakanlığımız avukatlarınca tarafınıza hukukî yardım verilecektir.

c.     İhbar dilekçesi; beyaz kod kapsamında işlenen suçlar genel itibariyle takibi şikâyete bağlı olmayan, başka bir ifade ile siz şikâyetçi olmasanız dahi adli mercilerce kendiliğinden soruşturulan suçlardır. Bu tür suçtan haberdar olan yöneticinin, suçu adli mercilere intikal ettirmesi yasal bir zorunluluktur. Bu nedenle görevli birim/personel tarafından hazırlanarak yöneticiye imzalatılır.

d.    Onam formu; Beyaz kod kapsamında yapmış olduğunuz başvuru ve bu başvuru nedeniyle yürütülen adli süreçte elde edilen bilgi ve belgeler, kişisel bilgileriniz anonimleştirilerek, başka bir ifade ile; kişisel bilgilerinizden arındırılarak, analizlerinin yapılmasında ve neticesinde sağlık personeline karşı gerçekleşen şiddet olaylarının önlenmesi amacıyla kullanılacaktır. Bu durumu izah eden ve söz konusu bilgi ve belgelerin kullanılmasına izin veren onam formu görevli birim/personel tarafından hazırlanacak ve tarafınıza imzalanacaktır. 

e.     Olayı doğrulayan diğer kanıtlar; şiddet uygulayanın kimlik bilgileri, kamera kayıtları, tanıklar, olaya ilişkin diğer tutanaklar ve benzeri tüm bilgi ve belgeler görevli birim/personel tarafından toplanarak sisteme kaydedilir.

3.     İl Beyaz Kod Koordinatörü tarafından görevli birim/personel tarafından intikal ettirilen bilgi ve belgeler tetkik edilerek;

Başvurunuz beyaz kod kapsamında ise bilgi ve belgeler adli mercilere intikal ettirilerek adli süreç başlatılır ve süreç boyunca size hukuki yardım yapılır.

Başvurunuz beyaz kod kapsamında değil ise tarafınıza gerekli bilgilendirme yapılacaktır. Bu durumda hukuki yardım talebinizde karşılanmayacaktır. Başvurunuzun beyaz kod kapsamında olmadığına ilişkin bilgilendirme tarihinden itibaren 7 gün içerisinde İl Beyaz Kod Koordinatörlüğüne bir dilekçe ile itiraz edebilirsiniz.

4.     Adli süreç:

a.     Bu süreçte adli mercilerce tarafınıza yapılacak tüm tebligatlar hususunda en kısa sürede il koordinatörlüğünü haberdar etmeniz önem arz etmektedir.

b.    Yapılacak duruşmalarda bulunmanız gerekmektedir. Aksi halde mahkemece zorla getirilme kararı verilebilir.

c.     Bu süreçte özel avukatınızdan da hukuki yardım alabilirsiniz. Bu durumda Bakanlığımız avukatlarından hukuki yardım almaya devam edip etmeyeceğiniz hususunda il koordinatörlüğünü bilgilendirmeniz gerekmektedir.

5.     Bilgilendirme: Tüm bu süreç boyunca, sürecin her aşamasından, tarafımıza vermiş olduğunuz mail adresine bilgilendirme mailleri gönderilerek haberdar edileceksiniz.

SIK SORULAN SORULAR:

·         Polise ifade vermem/ Emniyete gitmem şart mı?

Haklarınızın korunması ve faillerin cezalandırılması, adli mercilerin yetki ve görevi kapsamındadır. Bu nedenle, hastanemiz bünyesinde bulunan polis noktasına bizzat başvurarak çağırarak söz konusu adli süreci başlatmanız gerekmektedir.

·         2559 sayılı Polis, Vazife ve Salahiyetleri Kanunu’nun 15 inci maddesine, 27/03/2015 tarihinde 6638 sayılı Kanunla eklenen fıkra ile “Polis; müşteki, mağdur veya tanık ifadelerini, talepleri halinde ikamet ettikleri yerlerde ve işyerlerinde de alabilir” hükmü getirilmiştir. Bu itibarla; ifadeniz, talep etmeniz halinde görev yaptığınız yerde alınabilecektir.

·         Polise/ Emniyete ifade vermek istedim fakat ifade alınmıyor?

·         Kamu sağlık kuruluşunda görev yapan bir personelin, görevi esnasında maruz kalacağı bir şiddet, 5237 Sayılı Türk Ceza Yasası’nın 131. maddesinde yer alan açık hüküm gereği, şikâyete tabi değildir. Yani bu durumda kolluk, siz şikâyetçi olmasanız da resen olaya el koymalı ve gerekli ön soruşturmayı derhal başlatmalıdır. Aksi durumda kolluk personeli açısından görevi ihmal suçu oluşacaktır.

·         Hukuki yardım sürecinde şiddete maruz kalan çalışandan herhangi bir ücret talep ediliyor mu?

o    Hukukî yardım görevi Kanunla verildiğinden, bu görev de bir kamu görevidir. Dolayısıyla hukukî yardım kapsamında yapılan yol/ulaşım giderlerinin görevli personele ödenmesinde 10/02/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu’na göre hareket edilecektir. Ceza davalarında yargılama giderleri beraat hâlinde Devlet; mahkûmiyet hâlinde hükümlü tarafından karşılandığından, mağdur sıfatıyla davaya katılan bakımından herhangi bir yargılama gideri oluşmamaktadır. Dolayısıyla kendisine hukuki yardım yapılan personelden, bu yardım sebebiyle herhangi bir mahkeme masrafı talep edilmeyecektir.

o    Beyaz koda başvuru yaptım ancak şikâyetçi değilim.

o    Beyaz kod kapsamında işlenen suçlar genel itibariyle takibi şikâyete bağlı olmayan, başka bir ifade ile siz şikâyetçi olmasanız dahi adli mercilerce kendiliğinden soruşturulan suçlardır. Bu tür suçtan haberdar olan yöneticinin, suçu adli mercilere intikal ettirmesi yasal bir zorunluluktur. Bu nedenle şikâyetçi olmasanız dahi hadise adli mercilere intikal ettirilecektir. Ancak şikâyetçi olmamanızdan dolayı tarafınıza hukuki yardım verilmeyecektir.

·         Beyaz koda başvurumu yaptım ancak adli süreç devam ederken şikâyetimden vazgeçtim.

o    Yukarıda da izah edildiği üzere bu durumda da tarafınıza verilen hukuki yardım son bulacaktır. Ancak bu tür suçlar takibi kendiliğinden yapılan suçlar olduğundan dolayı yargılama devam edecektir.

·         Duruşma davetiyesi geldi. Bu durumda ne yapmalıyım? Duruşmaya gitmesem olur mu?

o    Hukuki yardım talebiniz var ise duruşma davetiyesinden İl Koordinatörlüğünü haberdar etmelisiniz.

o    Duruşmaya iştirakiniz yargılama sürecinin sağlıklı işlemesi açısından önemlidir. Mahkemece duruşmada hazır olmanız istenmektedir. Duruşmaya katılmadığınız takdirde, Mahkeme bir sonraki duruşmaya zorla getirilmenize karar verebilir.

o    Önemine binaen 5271 sayılı Kanunu’nun 91 inci maddesine, 04.04.2015 tarihli ve 29316 sayılı Resmî Gazete ‘de yayımlanan 6638 sayılı Kanunu’nun 13 üncü maddesiyle eklenen dördüncü fıkra ile suçüstü halleriyle sınırlı olmak kaydıyla; kişi hakkında kasten öldürme (madde 81,82), kasten yaralama (madde 86,87) ve cinsel saldırı (madde 102) suçlarında mülki amirlerce belirlenecek kolluk amirleri tarafından yirmi dört saate kadar gözaltına alınma kararı verilebilecektir.

ÖRNEK MAHKEME KARARLARI

·         Kocaali’de 112 acil yardımcı personeline sözlü şiddet uygulayan hasta yakınına 1 yıl 5 ay 15 gün hapis cezası verildi,

·         Kemalpaşa Devlet Hastanesi’nde bir sağlık çalışanını tehdit eden kişi, 5 ay hapis cezası aldı, Aliağa Devlet Hastanesi’nde görev yapan KBB uzmanına yönelik sözlü ve fiziki saldırıda bulunan kişi, hakaret suçundan 10 ay hapis, yaralama suçundan 3 bin TL idari para cezasına çarptırıldı,

·         Aliağa Devlet Hastanesi’nde görevli çocuk sağlığı hastalıkları uzmanına hakaret ve tehditte bulunan bir hasta yakınına tehdit suçundan 5 ay hapis, hakaret suçundan ise 6 bin 80 TL idari para cezası verildi,

·         İzmir'de doktora şiddet uyguladıkları ve hakaret ettikleri iddiasıyla yargılanan 2 sanığa, toplam 15 ay hapis ve 9 bin 80 lira para cezası verildi,

·         Kumluca ilçesindeki devlet hastanesinde görevli doktor ve sağlık personeline hakaret ettikleri iddiasıyla yargılanan 3 kişi, 1.5'ar yıl hapis cezasına çarptırıldı,

·         İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli hemşireye hakaret ettiği öne sürülen kişi, 1 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı,

·         Çorum’da sağlık görevlilerine hakaret ederek, tehditlerde bulunan bir kişi 5 ay hapis cezası ve 6 bin 80 TL para cezasına çarptırıldı,

·         Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görevi başındaki hekime sözlü saldırıda bulunan bir kişi, hakaret suçundan 11 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Mobbing Kavramının Tanımı

Mobbing, işyerinde bir veya birden fazla kişi tarafından diğer kişi yâda kişilere yönelik gerçekleştirilen, belirli bir süre sistematik biçimde devam eden, yıldırma, pasifize etme veya işten uzaklaştırmayı amaçlayan; mağdur yâda mağdurların kişilik değerlerine, mesleki durumlarına, sosyal ilişkilerine ve sağlıklarına zarar veren; kötü niyetli, kasıtlı, olumsuz tutum ve davranışların bütünüdür.

Mobbing ile ilgili psikolojik tacize uğradıysanız Çalışan Hakları ve Güvenliğine başvurunuz!

 

Mobbingin Unsurları

·         İşyerinde gerçekleşmelidir.

·         Sistemli bir şekilde yapılmalıdır.

·         Süreklilik kazanmış bir sıklıkla tekrarlanmalıdır.

·         Kasıtlı yapılmalıdır.

·         Yıldırma, pasifize etme ve işten uzaklaştırma amacında olmalıdır.

·         Mağdurun kişiliğinde, mesleki durumunda veya sağlığında zarar ortaya çıkmalıdır.


  • Resim 01.png
  • Resim 02.png
  • Resim 03.png