Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Personelinin Sürekli İşçi Kadrolarına Geçiş Başvuru Sonuçları
20 Şubat 2018

Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Personelinin Sürekli İşçi Kadrolarına Geçiş Başvuru Sonuçları


       Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü ve bağlı sağlık tesislerinde; 4734 sayılı Kanun ve diğer mevzuattaki hükümler uyarınca personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmesi kapsamında çalıştırılmakta olan taşeron işçilerinin, 24/12/2017 tarih ve 696 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 127 nci maddesiyle 27/06/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 23 üncü madde kapsamında sürekli işçi kadrosuna geçiş talebine ilişkin başvuruları incelenmiş olup, gerekli şartları taşıyan ve sınava katılmaya hak kazananlar (Ek-1) ile gerekli şartları taşımadığından sınava girmeye hak kazanamayan (Ek-2) kişilere ait listeler ekte yayınlanmıştır.
       1 Ocak 2018 tarih ve 30288 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan usul ve esasların 10 uncu maddesinde belirtilen "İnceleme neticesinde şartları taşıdığı ve taşımadığı tespit edilenlerin isimleri, çalıştıkları teşkilat ve/veya birimin de belirtilmesi suretiyle müracaat ettikleri birimlerce/idarece ilan (internet veya kurumca belirlenecek şekilde) edilir ve bunlar yükleniciye bildirilir. Bu şekilde yapılan ilan tebliğ yerine geçer. Başvuru sahiplerine ayrıca tebligat yapılmaz." hükmü uyarınca ilgili kişilere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.  Sınava girme hakkı elde edemeyenler, ilan tarihinden itibaren 3 (üç) gün içerisinde 21.02.2018-23.02.2018 tarihleri arasında mesai bitimine kadar Müdürlüğümüz ve/veya bağlı sağlık tesisleri Gelen Evrak Birimine kayıt yaptırmak koşuluyla  gerekçesini de belirtmek suretiyle yazılı olarak itirazda bulunabilir.   
İlgililere ilanen tebliğ olunur.      
EK 1 : Sınava katılmaya hak kazananlara ait listeye ulaşmak için tıklayınız..
EK 2 : Sınava katılmaya hak kazanamayanlara ait listeye ulaşmak için tıklayınız..